Bild på tom möteslokal i bostadsrättsförening under corona.

Årsstämmor ska hållas trots pandemi – regeringen diskuterar regeländring

I Sverige har vi just börjat märka av hur den rådande pandemin påverkar oss och vår vardag. Och lika så vi på BoRevison. Vi är fortfarande i ett tidigt skede av smittans förväntade utveckling men vårt samhälle har redan påverkats i mycket hög grad. Något som påverkar i stort sett varenda människa i landet är de restriktioner vi uppmanas att följa för att hindra en alltför hastig spridning av coronaviruset, covid-19. Att vi bör undvika sammankomster med flertalet personer har myndigheterna varit särskilt noggranna med att poängtera. De företag och organisationer som kan anpassa sig efter detta ser till att göra så, medan till exempel bostadsrättsföreningar ställs inför utmaningar som riskerar att ställa till det.

Problematiskt att krav på att årsstämmor hålls i tid kvarstår under coronaepidemin

De allra flesta bostadsrättsföreningarna i landet håller sina årsstämmor under årets första sex månader och bland dessa är det i maj som flest infaller. Förberedelserna med att börja kalla till årsstämmor är således i full gång i många styrelser. Det rådande läget med en pandemi som kan komma att lamslå vårt samhälle ytterligare gör däremot att många röster nu höjs för att vi borde kunna ändra reglerna kring stämmorna.

En ordinarie årsstämma, som varje bostadsrättsförening enligt lag måste hålla, får enligt föreningslagen inte hållas senare än sex månader från räkenskapsårets slut. Majoriteten av bostadsrättsföreningarna har just denna tidsgräns angiven i stadgarna och förhåller sig till den, medan andra till och med har kortare tid på sig. På grund av det extraordinära läge vi befinner oss i ser många inom branschen att det finns ett behov av att ändra bestämmelserna rörande när årsstämman ska hållas. Det finns även andra risker för föreningarna som kan förekomma som exempelvis ärenden som är planerade till stämman, med frågor och beslut som inte borde skjutas på framtiden. Det blir också problematiskt i de fall föreningen saknar styrelse.

HSB och Riksbyggen m. fl i samtal med regeringen gällande möjliga regeländringar

HSB har tillsammans med Riksbyggen inlett samtal med regeringen kring möjligheterna att få till en regeländring som skulle göra det möjligt att senarelägga stämmorna. På så vis skulle man kunna undvika årsstämmor nu under den kritiska perioden av virusets spridningsfas och därmed hoppas på att virusets framfart hejdats fram till dess att stämmorna äger rum.

Det krävs också att reglerna ändras kring när årsredovisning och revisionsberättelse senast måste lämnas in till Bolagsverket för de större föreningarna. Att upprätta eller lämna in dessa handlingar för sent kan enligt de nu gällande reglerna få allvarliga konsekvenser för både föreningen och styrelsen.

Under tiden utforskas alternativa lösningar

Under tiden eventuell regeländring inväntas så har många branschorganisationer, gått ut med rekommendationer och råd till föreningar gällande hur de kan hantera frågan gällande stämmorna. Innan man vet hur utfallet blir när det kommer till eventuella ändringar av reglerna så får vi alla göra så gott de vi kan inom ramen för dagens regelverk. Det finns nämligen en del saker man kan göra så länge;

Att hålla årsstämmor digitalt finns som en möjlig lösning på problemet, något som är någorlunda obeprövat inom branschen, men som kan vara väl värt att testa med dagens välutvecklade teknologi. Ett annat förslag som kommit på tal är att föreningarna genomför sina stämmor per capsulam, det innebär att man inte håller stämman på plats men upprättar ett protokoll som alla medlemmar får skriva på i efterhand.